รับจดโดเมนเนมภาษาไทย .com,.net,.name,.cc,.ws,.tv,.pw,.laและโดเมนสกุลใหม่อีก16สกุลด้วยระบบบริหารโดเมนภาษาไทยรายแรกของไทย
 โทร: 0-2409-0382, Hot Line : 081-689-1552 (9.00 น.-24.00 น.)

Domain Price Years Renewel Price Transfer Price
428 1 428 428
428 1 428 428
450 1 450 450
450 1 450 425
450 1 450 450
395 1 395 395
1,250 1 1,250 1,250
695 1 695 695
595 1 595 595
695 1 995 695
1,250 1 1,250 1,250
550 1 550 500
850 1 850 -
350 1 350 350
1,450 1 1,450 1,450
850 1 850 850
1,450 1 1,450 1,450
450 1 450 450
450 1 450 450
450 1 450 450
550 1 550 -
850 1 850 850
1,500 1 1,500 1,500
850 1 850 850
850 1 850 850
850 1 850 850
895 1 895 895
550 1 550 550
550 1 550 550
450 1 450 450
450 1 450 450
1,750 1 1,750 1,750
495 1 495 495
450 1 450 450
1,850 1 1,850 1,850
1,450 1 1,450 1,450
450 1 450 450
350 1 350 350
350 1 350 350
350 1 350 350
350 1 350 350
450 1 450 450
856 1 856 856
428 1 428 428
856 1 856 856
856 1 856 856
856 1 856 856
7,495 1 4,500 -
950 1 950 950
450 1 450 450
495 1 495 495
450 1 450 450
1,750 1 1,750 1,750
450 1 450 450
395 1 395 395
450 1 450 450
450 1 450 450
1,500 1 1,500 -
3,950 1 3,950 -
1,500 1 1,500 -
1,450 1 1,450 1,450
3,450 1 3,450 3,450
950 1 950 950
1,250 1 1,250 1,250
1,850 1 1,850 1,850
2,950 1 2,950 2,950
1,450 1 1,450 1,450
1,250 1 1,250 1,250
1,450 1 1,450 1,450
1,250 1 1,250 1,250
650 1 650 650
135,000 1 135,000 135,000
950 1 950 950
3,000 1 3,000 3,000
1,250 1 1,250 1,250
1,450 1 1,450 1,450
2,450 1 2,450 2,450
3,950 1 3,950 3,950
750 1 750 750
450 1 450 450
1,250 1 1,250 1,250
1,850 1 1,850 1,850
2,950 1 2,950 2,950
1,750 1 1,750 1,750
1,750 1 1,750 1,750
750 1 750 750
1,250 1 1,250 1,250
2,950 1 2,950 2,950
1,250 1 1,250 1,250
950 1 950 950
1,250 1 1,250 1,250
1,250 1 1,250 1,250
1,250 1 1,250 1,250
1,250 1 1,250 1,250
1,250 1 1,250 1,250
1,850 1 1,850 1,850
135,000 1 135,000 135,000
135,000 1 135,000 135,000
1,250 1 1,250 1,250
1,250 1 1,250 1,250
3,950 1 3,950 3,950
1,850 1 1,850 1,850
1,550 1 1,550 1,550
1,250 1 1,250 1,250
9,500 1 9,500 9,500
1,250 1 1,250 1,250
950 1 950 950
7,500 1 7,500 7,500
1,250 1 1,250 1,250
1,250 1 1,250 1,250
1,250 1 1,250 1,250
1,250 1 1,250 1,250
950 1 950 950
1,850 1 1,850 1,850
1,250 1 1,250 1,250
395 1 395 -
1,850 1 1,850 1,850
1,450 1 1,450 1,450
650 1 650 650
1,250 1 1,250 1,250
1,850 1 1,850 1,850
1,850 1 1,850 1,850
1,250 1 1,250 1,250
2,650 1 2,650 2,650
550 1 550 550
1,250 1 1,250 1,250
950 1 950 950
1,250 1 1,250 1,250
1,850 1 1,850 1,850
1,250 1 1,250 1,250
1,650 1 1,650 1,650
1,250 1 1,250 1,250
1,450 1 1,450 1,450
1,250 1 1,250 1,250
1,450 1 1,450 1,450
1,850 1 1,850 1,850
7,500 1 7,500 7,500
9,500 1 9,500 9,500
7,500 1 7,500 7,500
1,850 1 1,850 1,850
2,250 1 2,250 2,250
1,250 1 1,250 1,250
450 1 450 450
1,850 1 1,850 1,850
1,250 1 1,250 1,250
2,150 1 2,150 2,150
1,850 1 1,850 1,850
1,750 1 1,750 1,750
1,850 1 1,850 1,850
1,950 1 1,950 1,950
7,500 1 7,500 7,500
1,950 1 1,950 1,950
1,850 1 1,850 1,850
950 1 950 950
1,250 1 1,250 1,250
1,250 1 1,250 1,250
1,250 1 1,250 1,250
950 1 950 950
1,250 1 1,250 1,250
1,250 1 1,250 1,250
650 1 650 650
1,150 1 1,150 1,150
1,250 1 1,250 1,250
950 1 950 950
950 1 950 950
3,950 1 3,950 3,950
1,950 1 1,950 1,950
1,850 1 1,850 1,850
1,250 1 1,250 1,250
950 1 950 950
1,250 1 1,250 1,250
1,250 1 1,250 1,250
1,250 1 1,250 1,250
1,850 1 1,850 1,850
950 1 950 950
1,250 1 1,250 1,250
1,250 1 1,250 1,250
950 1 950 950
3,750 1 3,750 3,750
1,250 1 1,250 1,250
1,550 1 1,550 1,550
1,850 1 1,850 1,850
1,850 1 1,850 1,850
1,250 1 1,250 1,250
1,450 1 1,450 1,450
1,650 1 1,650 1,650
1,250 1 1,250 1,250
1,850 1 1,850 1,850
1,250 1 1,250 1,250
1,450 1 1,450 1,450
1,250 1 1,250 1,250
950 1 950 950
1,150 1 1,150 1,150
1,250 1 1,250 1,250
1,850 1 1,850 1,850
850 1 850 850
1,850 1 1,850 1,850
950 1 950 950
950 1 950 950
1,550 1 1,550 1,550
1,350 1 1,350 1,350
1,250 1 1,250 1,250
1,550 1 1,550 1,550
1,250 1 1,250 1,250
2,950 1 2,950 2,950
3,950 1 3,950 3,950
1,850 1 1,850 1,850
950 1 950 950
3,150 1 3,150 3,150
1,250 1 1,250 1,250
950 1 950 950
1,250 1 1,250 1,250
1,350 1 1,350 1,350
1,450 1 1,450 1,450
1,850 1 1,850 1,850
950 1 950 950
1,850 1 1,850 1,850
950 1 950 950
1,850 1 1,850 1,850
1,850 1 1,850 1,850
1,250 1 1,250 1,250
3,500 1 3,500 -
1,250 1 1,250 1,250
1,450 1 1,450 1,450
1,650 1 1,650 1,650
1,850 1 1,850 1,850
1,250 1 1,250 1,250
1,450 1 1,450 1,450
1,250 1 1,250 1,250
1,400 1 1,400 1,400
950 1 950 950
950 1 950 950
1,850 1 1,850 1,850
3,950 1 3,950 3,950
1,850 1 1,850 1,850
7,000 1 7,000 7,000
1,450 1 1,450 1,450
850 1 850 850
1,350 1 1,350 1,350
750 1 750 750
1,250 1 1,250 1,250
550 1 550 550
1,250 1 1,250 1,250
1,500 1 1,500 1,500
1,650 1 1,650 1,650
1,850 1 1,850 1,850
1,850 1 1,850 1,850
1,850 1 1,850 1,850
1,250 1 1,250 1,250
950 1 950 950
1,250 1 1,250 1,250
1,850 1 1,850 1,850
450 1 450 450
428 1 428 428
4,250 1 4,250 4,250
4,250 1 4,250 4,250
2,250 1 2,250 2,250
1,450 1 1,450 1,450
35,000 1 35,000 35,000
1,850 1 1,850 1,850
950 1 950 950
1,550 1 1,550 1,550
1,250 1 1,250 1,250
1,250 1 1,250 1,250
1,250 1 1,250 1,250
1,850 1 1,850 1,850
395 1 395 395
1,850 1 1,850 1,850
850 1 850 850
1,250 1 1,250 1,250
950 1 950 950
1,250 1 1,250 1,250
450 1 450 450
2,350 1 2,350 2,350
15,000 1 15,000 15,000
850 1 850 850
1,450 1 1,450 1,450
950 1 950 950
950 1 950 950
2,850 1 2,850 2,850
1,450 1 1,450 1,450
850 1 850 850
500 1 500 500
950 1 950 895
1,750 1 1,750 1,750
800 1 800 800
1,650 1 1,650 1,650
1,050 1 1,050 1,050
3,750 1 3,750 3,750
1,950 1 1,950 1,950
1,850 1 1,850 1,850
1,250 1 1,250 1,250
428 1 428 428
1,850 1 1,850 1,850
1,250 1 1,250 1,250
950 1 950 950
950 1 950 950
850 1 850 850
950 1 950 950
800 1 800 800
1,250 1 1,250 1,250
1,250 1 1,250 1,250
1,250 1 1,250 1,250
3,650 1 3,650 3,650
950 1 950 950
2,650 1 2,650 2,650
1,250 1 1,250 1,250
1,250 1 1,250 1,250
1,500 1 1,500 1,500
1,950 1 1,950 1,950
1,450 1 1,450 1,450
1,050 1 1,050 1,050
1,650 1 1,650 1,650
750 1 750 750
650 1 650 650
1,250 1 1,250 1,250
3,950 1 3,950 3,950
950 1 950 950
2,650 1 2,650 2,650
1,250 1 1,250 1,250
1,250 1 1,250 1,250
950 1 950 950
1,450 1 1,450 1,450
1,850 1 1,850 1,850
1,500 1 1,500 1,500
1,850 1 1,850 1,850
850 1 850 850
1,350 1 1,350 1,350
79,000 1 79,000 79,000
1,000 1 1,000 1,000
750 1 750 750
1,450 1 1,450 1,450
950 1 950 950
1,850 1 1,850 1,850
1,350 1 1,350 1,350
1,250 1 1,250 1,250
1,250 1 1,250 1,250
3,650 1 3,650 3,650
1,250 1 1,250 1,250
950 1 950 950
950 1 950 950
2,550 1 2,550 2,550
1,250 1 1,250 1,250
1,250 1 1,250 1,250
950 1 950 950
950 1 950 950
1,850 1 1,850 1,850
1,250 1 1,250 1,250
1,450 1 1,450 1,450
950 1 950 950
4,250 1 4,250 4,250
1,250 1 1,250 1,250
1,250 1 1,250 1,250
950 1 950 950
1,350 1 1,350 1,350
428 1 428 428
856 1 2889 2889
1,150 1 1,150 1,150
1,250 1 1,250 1,250
950 1 950 950
12,500 1 12,500 12,500
950 1 950 950
1,250 1 1,250 1,250
1,850 1 1,850 1,850
950 1 950 950
1,050 1 1,050 1,050
1,250 1 1,250 1,250
1,850 1 1,850 1,850
1,850 1 1,850 1,850
1,250 1 1,250 1,250
2,500 1 2,500 2,500
950 1 950 950
1,850 1 1,850 1,850
1,850 1 1,850 1,850
23,000 1 23,000 23,000
1,850 1 1,850 1,850
950 1 950 950
950 1 950 950
1,250 1 1,250 1,250
3,950 1 3,950 3,950
950 1 950 950
650 1 650 650
1,250 1 1,250 1,250
428 1 428 428
1,850 1 1,850 1,850
1,250 1 1,250 1,250
1,250 1 1,250 1,250
1,850 1 1,850 1,850
950 1 950 950
1,250 1 1,250 1,250
2,750 1 2,750 2,750
1,850 1 1,850 1,850
1,450 1 1,450 1,450
1,850 1 1,850 1,850
1,250 1 1,250 1,250
1,850 1 1,850 1,850
1,250 1 1,250 1,250
1,850 1 1,850 1,850
1,450 1 1,450 1,450
3,250 1 3,250 3,250
3,250 1 3,250 3,250
1,850 1 1,850 1,850
950 1 950 950
650 1 650 650
1,250 1 1,250 1,250
850 1 850 850
1,250 1 1,250 1,250
1,550 1 1,550 1,550
1,750 1 1,750 1,750
1,250 1 1,250 1,250
850 1 850 850
1,850 1 1,850 1,850
1,250 1 1,250 1,250
300 1 300 300
1,250 1 1,250 1,250
1,250 1 1,250 1,250
3,200 1 3,200 3,200
595 1 595 -
1,550 1 1,550 1,550
750 1 750 750
1,250 1 1,250 1,250

หมายเหตุ: ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว